Home About Privacyverklaring Gallery Contact

Wintec Graphic |  iependijk 72 | 7471 BJ  Goor |  T- 0547-27 48 44 | M- 06 524 733 39

Privacyverklaring van  Wintec Graphic

Deze versie van ons Privacy beleid is van kracht vanaf 21 mei 2018


Wintec Graphic verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen die onze website bezoeken en van personen die direct contact met ons hebben voor onze aangeboden diensten en producten. Dit met als doel de dienstverlening van de firma Wintec Graphic te waarborgen. De persoonsgegevens hebben dan ook primair betrekking op de functie van de persoon binnen een onderneming en niet als privé persoon.


In deze Privacy Policy informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken en waarom.    Wintec Graphic is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.


Daarnaast kunt u in onze disclaimer informatie vinden over het gebruik van onze website.


1. Wat voor soort informatie gebruikt Wintec Graphic?

Informatie die u ons geeft in uw functie bij een onderneming. We verwerken gegevens die we van u ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons.


Wanneer u contact opneemt met ons of wanneer wij met u contact opnemen, verzamelen wij informatie over de reden van dit contact en alle informatie die u aan ons verstrekt via de telefoon of e-mail. Dit omvat ook alle meldingen die we van anderen ontvangen over u ontvangen. We kunnen dergelijke communicatie beoordelen, scannen of analyseren voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek en klantenservice doeleinden.


We kunnen u vragen om ons feedback te geven over onze dienst via een e-mail, online enquête of telefonisch. We stellen feedback zeer op prijs en verwerken alleen persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres of mobiele nummer), die mogelijk door ons of onze serviceprovider worden verzameld voor interne analytische doeleinden om onze diensten te verbeteren.


2. Voor welke doeleinden gebruikt Wintec Graphic de informatie?

Hieronder kunt u lezen voor welke doeleinden Wintec Graphic deze informatie gebruikt.
De levering van onze diensten en producten van en aan bedrijven. Wij gebruiken uw gegevens ten eerste om aan onze contractuele verplichtingen jegens de firma waar u werkzaam bent te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze dienst op de best mogelijke manier aan deze firma wordt geboden.


In dit verband gebruiken we uw gegevens om:


Met deze reden verwerken we uw gegevens om:


Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, verwerken wij uw gegevens en slaan deze op in onze data-bank.


Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens voor het:


3. Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?

A.   Als u namens de onderneming waar u werkt producten koopt of verkoopt. Tevens is dit van toepassing op producten of diensten waar Wintec Graphic bemiddelt en vertegenwoordigt als agent in plaats van distributeur.


Wanneer u producten koopt of verkoopt, kunnen andere toegang krijgen tot gegevens zoals uw naam en telefoonnummer, omdat dit nodig kan zijn voor het uitvoeren of afronden van de transactie (inclusief levering). Als u bijvoorbeeld een koopovereenkomst sluit met onze leverancier of klant, worden uw gegevens verstrekt voor het regelen van het ophalen of verzenden van producten. We kunnen dergelijke of andere gegevens, zoals uw e-mailadres, ook aan een verstrekken in geval van problemen tussen u en deze gebruiker.


b.  Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook aan anderen verstrekken als u daarmee heeft ingestemd.

C.  Wanneer bepaalde diensten worden aangeboden door externe bedrijven
We kunnen ook verwerkers inschakelen. Dit zijn derden die diensten voor ons uitvoeren en in dat kader ook persoonsgegevens verwerken. Verwerkers kunnen ons bijvoorbeeld betalings-, advertentie-, klant-of verkoop ondersteunende diensten bieden, ons ondersteunen bij het verzenden van e-mails of het analyseren van feedback en ons helpen bij het beveiligen tegen fraude. Verwerkers hebben de plicht tot geheimhouding en mogen de specifieke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons op onze instructies.

d.  Wanneer we (wettelijk) verplicht zijn of voor de handhaving van onze Algemene Voorwaarden


We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan derden:


Derden aan wie wij uw gegevens verstrekken kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden of zij kunnen servers gebruiken die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Het beschermingsniveau kan in die landen lager zijn dan in de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen en waar nodig zullen wij ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat een adequate bescherming van uw gegevens wordt geboden, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door standaardovereenkomsten te gebruiken die zijn goedgekeurd door relevante autoriteiten en door het gebruik te vereisen van andere geschikte technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen.


4. Hoe beveiligen we uw informatie en hoe lang bewaren we de informatie?

We nemen beveiliging van uw gegevens serieus en hebben beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.


We bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Na de betreffende periode, zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren.


5. Hoe kunt u uw informatie beheren?

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben, kunt u ons vragen u een overzicht te verstrekken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@wintecgraphic.nl  
Geef in het onderwerp aan of het om een toegang- of verwijderingsverzoek gaat. Hierdoor kunnen we u sneller helpen. Houd er rekening mee dat Wintec Graphic u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen.


Bovendien willen we u laten weten dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan de nationale wet- of regelgeving, om fraude te voorkomen en te bestrijden, om eventuele geschillen op te lossen en om onze Algemene Voorwaarden te handhaven.


Bovendien kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen of ons vragen om bepaalde verwerkingen tijdelijk stop te zetten. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor bepaald gebruik van uw gegevens door ons, bijvoorbeeld voor het verzenden van marketing e-mails, kunt u eenvoudig uw toestemming intrekken.


6. Wat moet u doen in het geval van privacyschending?

Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@wintecgraphic.nl. Dit stelt ons in staat om de situatie zo snel mogelijk te onderzoeken.


7. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Wintec Graphic is te allen tijde gerechtigd dit Privacybeleid te wijzigen of aan te vullen door een gewijzigde Privacybeleid op de website te publiceren. Het meest actuele Privacybeleid is te vinden op de website. De Nederlandse versie van ons Privacybeleid is de originele versie, andere talen zijn slechts vertalingen. In geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.


8. Contact

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:


                    Wintec Graphic
Telefoon:    +31 (0) 547 27  48  44
E-mail:        
info@wintecgraphic.nl
Adres:         Iependijk 72
                    7471 BJ Goor
                    Nederland